Tjänster

Betonghåltagning och mycket mer

Vi är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom rivning, håltagning och sanering. Utöver dessa huvudområden erbjuder vi även lösningar inom andra områden dit vi exempelvis kan räkna allt som rör vatten- och avlopp samt vatten-, fukt- och brandskador. Vi erbjuder även logistiska lösningar inom transport där exempelvis frakt av farligt avfall, poolfyllning, containerservice och trädfällning ingår.

Vi tänkte här gå in på några av de tjänster vi erbjuder och förklara dessa lite närmare. Enligt följande:

Vatten och Avlopp

  • Avloppsrensning. Har du problem med återkommande stopp i avloppet? Vi kan hjälpa dig att få ett bättre flöde igen och vi erbjuder dig vår hjälp dygnet runt. Man vet aldrig när olyckan är framme.

  • Fettavskiljare. Vi hjälper dagligen företag - restauranger, caféer och bagerier - med att tömma fettavskiljaren ansluten till verksamheten. Det bidrar till att produktionsstopp uteblir och att allt hålls rent och fräscht.

  • Reling och stamspolning. Om det blivit stopp i rör och ledningar på insidan av huskroppen så krävs det ofta andra metoder än en avloppsrensning för att komma till bukt med problemet. Vi genomför stamspolningar där vi med hett vatten - och högt tryck - kan frigöra det som fastnat och orsakat stoppet. I vissa fall kan man även upptäcka att stammarna inte längre håller måttet. Där blir en relining ett bra alternativ. Genom att spruta in expanderande plast i de befintliga rören slipper man det mer krävande projektet i form av ett stambyte. Här kan vi hjälpa såväl privatpersoner som fastighetsägare och BRF:er.

Sanering.

  • Asbestsanering. Asbest är ett ämne som numera är förbjudet att använda i samband med byggnationer, men det är dock fortfarande kvar i många äldre hus och fastigeheter - exempelvis i eternitplattor, i kakelfix och i mattlim. Här måste man vara extremt försiktig då asbest kan medföra enorma skador i samband med rivning. Vi har lång vana av sanering av asbest och vi genomför alltid en grundlig analys innan arbetet sätter igång.

  • Mögelsanering. Problem med mögel i din källare? Vi löser detta genom en grundlig mögelsanering där vi ser till att inte bara lösa problemet för stunden - vi gör det för framtiden. Vi hittar orsaken till mögelangreppet och fokuserar på att åtgärda detta genom exempelvis ett ökat luftflöde och med hjälp av speciella medel.

  • Radonsanering. Hur mår egentligen ditt hus? Radon är ett ämne som, näst efter cigaretter, ligger bakom flest fall av lungcancer. Många hus har för höga halter av radon och det farliga är att man heller inte märker detta med blotta ögat - eller genom att exempelvis lukta. Man måste mäta nivåerna för att få ett konkret svar. Har du för höga halter av radon så kan vi hjälpa dig att få ner dessa på rätt nivåer igen. Vi har lång erfarenhet av radonsanering och kan ge dig en trygg och säker inomhusmiljö igen.

Utöver detta så erbjuder vi även sanering av exempelvis klotter, elektronik, kemikalier, PCB och ventilationssystem. Detta som ett litet axplock.

Rivning.

  • Lättrivning. Behöver du professionell hjälp med att riva en gipsvägg eller någon typ av lättare konstruktion? Vi hjälper dig gärna med detta och vi tar givetvis hand om all städning och bortforsling efteråt.

  • Tungrivning. Vi kan även åta oss rivning av tyngre konstruktioner - betongmurar, tegelbyggnader och murar av sten. Till detta använder vi speciella maskiner som styrs via fjärrkontroller och vi säkerställer alltid - genom en noggrann analys - att arbetet kan fortlöpa utan risk för skador på egendom eller person.

  • Totalrivning. Dags att riva hela huset? Vi står redo att göra detta på ett både säkert och miljövänligt sätt. Vi river med egna grävskopor och vi ser till att allting sorteras i enlighet med de lagar och regler som finns.

Detta var bara ett axplock av de tjänster vi erbjuder våra tjänster inom. Har du något specifikt önskemål eller vill veta mer om någonting så är det bara att kontakta oss. Vi kan garanterat hjälpa dig!

Vi är specialister på betonghåltagning